Termenii și condițiile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB,
având sediul în București, Sector 4, Strada Mărțișor, nr.22, CUI 37499717, email : scoalaelementara.bucuresti@gmail.com,telefon: 031.424.96.75, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 2016 privind Protecţia Datelor Personale (GDPR)precum și cu Legea nr. 190 din 18.07.2018 privind măsurile de punere în aplicare a GDPR în România.

           1.Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face sub coordonarea unui Responsabil cu protecția datelor. Orice solicitare privind drepturile pe care le aveți referitor la datele cu caracter personal prelucrate, pot fi adresate prin intermediul datelor de contact prezentate la pct. 1 sau direct, Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, prin intermediul adresei de email dpo@scoala-elementara.ro

          2.Categoriile de persoane vizate și tipurile de date prelucrate.

Prelucrarea datelor personale de către ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB vizează următoarele categorii de persoane:

 • minori, care își manifestă intenția de a participa, participă sau au participat, la forme de pregătire, școlarizare sau programe educaționale și/sau laactivități conexe acestora, organizate de ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB, precum și părinții și/sau tutorii acestora;
 • persoanele fizice care au calitatea de reprezentant al firmelor/organizațiilor cu care există, poate exista sau este în pregătire, un parteneriat privind produsele și serviciile oferite de instituția noastră.
 • persoanele fizice care pot deveni, sunt sau au fost parteneri contractuali sau comerciali ai ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB .

Datele cu caracter personal ale categoriilor de persoane enumerate anterior, pot fi preluate direct de la acestea, din mesajele (transmise telefonic, prin FAX sau email) prin care ne sunt adresate solicitări privind  serviciile noastre. De asemenea, aceste date pot fi preluate și cu ocazia unor întâlniri directe, între reprezentanți din ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB și posibilii beneficiari aiactivităților pe care le desfășurăm. Ulterior, datele de contactpot fi suplimentateși cu alte informații referitoare la identitatea persoanei, cum ar fi adrese de domiciliu sau de reședință, adresa locului de muncă, numere de identificare utilizate la scară națională, date privind sănătatea, precum și cu alte date cu caracter special, în funcție de necesitățile impuse prin normele de drept comercial, și financiar sau care reglementează activitățile desfășurate în beneficiul persoanelor ale căror date le prelucrăm.

De asemenea, date cu caracter personal, dar care sunt anonime (nu pot identifica direct persoanele fizice vizate prin astfel de prelucrări), pot fi preluate și automat, de la cei care accesează site-urile sau serviciile online gestionate de ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB. Astfel de date sunt utilizate pentru a optimiza și adapta conținutul serviciilor online, în funcție de cerințele și interesele celor ce le accesează.

În funcție de necesitățile derivate din interesele legitime sau de obligațiile legale izvorâte din relațiile de parteneriat încheiate cu persoanele fizice vizate, tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm, sunt:

 1. Date anonime, asociate traficului web: adresă IP, date de localizare geografică, tip sistem informatic (desktop, tabletă PC, smartphone), tip browser, module cookies;
 2. Date de identificare: Nume, prenume, numere de telefon sau FAX, adresă de email, adresă de domiciliu, adresă de reședință.
 3. Numere de identificare națională: CNP, serie și număr act de identitate, număr permis auto, număr pașaport, număr de asigurare de sănătate.
 4. Date cu caracter special, care permit individualizarea unei persoane fizice, prin: originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, convingerile filozofice, apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice care permit identificarea unică a unei persoane fizice (foto, audio), date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, cazier judiciar.

          3.Scopul, durata și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal.

Referitor la persoanele care nu au calitatea de partener comercial sau beneficiar legal (contractual) al activităților desfășurate de ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB, prelucrăm doar datele de contact în scopul urmăririi intereselor legitime conexe acestor activități. Aceste interese pot include și prelucrări în scopuri statistice sau de marketing direct. Durata în care aceste date sunt procesate, va fi identică cu durata în care ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB are neschimbat statutul juridic din momentul preluării datelor, sau până la exercitarea unui drept al persoanei vizate, care necesită suspendarea prelucrării sau ștergerea acestor date.

Atunci când intervine o relație de parteneriat validă juridic între ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB și persoanele vizate prin prelucrare, la datele de contact se mai adaugă și datele necesare îndeplinirii obligațiilor legale impuse prin normele de drept care reglementează relația contractuală intervenită și/sau activitățile prestate. Aceste date sunt prelucrate pe o perioadă identică cu perioada de prescripție a obligațiilor legale asumate (de regulă această perioadă este de 3 ani) sau cu perioada impusă prin lege, pentru anumite categorii de documente (de exemplu, termenul de păstrare a dosarului de personal este de 75 de ani).

        4.Obligația de furnizare a datelor.

Atunci când ne contactați direct (prin email sau telefon) pentru obținerea unor informații, furnizarea datelor dumneavoastră nu reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract. Pe de altă parte însă, vă rugăm să aveți în vedere că în lipsa acestor date, nu vom putea să vă transmitem informații privind activitățile derulate de ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB pentru care v-ați  manifestat la un moment dat, interesul.

În momentul în care între dvs. și ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB intervine o relație de parteneriat reglementată juridic, va fi necesar să ne puneți la dispoziție, suplimentar datelor de contact, datele impuse prin normele juridice care reglementează activitățile pe care le vom desfășura în beneficiul dvs., în lipsa acestor date fiindu-ne imposibil să vă furnizăm serviciile sau produsele solicitate.

       5.Interesele legitime.

Datele furnizate de dvs. sunt prelucrate în vederea îndeplinirii obiectivelor urmărite de ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB privind activitățile pe care este autorizată să le desfășoare. Aceste interese pot include, dar fără a se limita doar la acestea, contactarea persoanelor pentru promovarea serviciilor sau produselor noastre, transferul datelor cu caracter personal către firmele cu care avem încheiate relații de parteneriat atunci când activitatea acestora necesită acces la astfel de date, prevenirea fraudei, a utilizării abuzive a serviciilor și produselor noastre, monitorizarea sediilor în scopul de asigurare a securității fizice a acestora, protecția sistemelor informatice proprii, prelucrarea în scopuri istorice, științifice și statistice, prelucrarea în scopuri de cercetare (inclusiv studii de marketing).

      6.Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB se obligă să aplice toate măsurile tehnice și organizatorice prin care să asigure protecția datelor cu caracter personal care sunt prelucrate prin intermediul sistemelor informatice și de comunicaţii şi al altor sisteme electronice, precum și a celor prelucrate în orice alte forme, împotriva ameninţărilor şi a oricăror acţiuni care pot aduce atingere confidențialității, integrității, disponibilității,autenticitățiidatelor și nerepudierii operațiunilor de prelucrare, precum şi afectarea funcţionării sistemelor informatice, indiferent dacă acestea apar accidental sau intenţionat.

      7.Datele puse la dispoziția terților.

Datele personale prelucrate prin activități care vizează persoane fizice, nu vor fi divulgate unei terțe părți, pentru utilizarea lor în alte scopuri decât cele în care sunt preluate.

Cu referire strictă la scopurile în care au fost preluate datele cu caracter personal, acestea pot fi puse la dispoziția unor intermediari specializați în furnizarea unor servicii conexe sau complementare activităților pe care le desfășurăm (cum ar fi servicii de plată electronică, servicii de curierat, servicii de contabilitate, etc).Orice furnizare a datelor cu caracter personal către o terță parte, se va face numai în baza unui angajament legal prin care persoana juridică împuternicită de ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEBsă prelucreze date cu caracter personal, se obligă să respecte prevederile GDPR precum și normele de drept intern în materie.

     8.Transferul datelor către o țară terță sau o organizație internațională din afara Uniunii Europene

Nu prelucrăm și nici nu transferăm datele dumneavoastră în afara României.

În eventualitatea în care ar fi necesare astfel de transferuri, prelucrările se vor face numai în state membre ale UE sau în țări care se găsesc pe lista țărilor considerate de U.E. ca prezentând condiții adecvate de protecție a datelor cu caracter personal.

În situația în care nu se poate îndeplinit această condiție, transferul se va face numai după parcurgereaetapelor descrise în Capitolului V din GDPR privind transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale.

     9.Drepturile persoanelor vizate prin prelucrare.

Pentru persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB asigură exercitarea tuturor drepturilor prevăzute prin art.13 – art.22 din GDPR, astfel:

 1. Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal prelucrate. În momentul în care sunt preluate datele cu caracter personal sau în maxim 30 de zile dacă acestea sunt obținute indirect, persoana fizică vizată prin prelucrare este informată cu privire la identitatea și datele de contact ale Școlii Gimnaziale SEB, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, scopurile și temeiul juridic în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, intențiaȘcolii Gimnaziale SEBde a transfera date cu caracter personalcătre o țară terțăsau o organizație internațională (dacă este cazul), perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluriprecum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
 2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, au dreptul de a obține de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEBo confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care le privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile enumerate la pct.a.

3. Dreptul de rectificare sau de ștergere. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. De asemenea, persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, dacă se aplică motivele prevăzute prin art.17 al. (1) din GDPR.

 1. Dreptul de restricționare a prelucrării.Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEBrestricționarea prelucrării datelor personale în cazurile descrise la art.18 din GDPR.
 2. Dreptul de a se opune prelucrării.Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor de către ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB, au dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în scopuri de marketing, creării de profiluri, sau de a face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și prin care se produc efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă.
 3. În ceea ce privește prelucrarea datelor anonime preluate automat în momentul accesării serviciilor noastre online, vă puteți opune oricând acestui tip de prelucrare, prin activarea setărilor de confidențialitate ale browser-ului utilizat de dvs., sau prin alegerea unor aplicații care oferă facilități de navigare anonimă pe web.

4.  Referitor la modulele cookies, puteți, de asemenea, prin setările pe care vi le oferă aplicația dvs. pe care o utilizați pentru navigare pe Internet, să vizualizați aceste module, să le ștergeți, precum și să blocați salvarea acestor module pe sistemul informatic utilizat. Țineți cont însă că, cel mai adesea, multe site-uri web utilizează aceste module cookies pentru optimizarea conținutului site-ului accesat de dvs. în funcție de preferințele și setările pe care le efectuați cu prilejul primei accesări a site-ului. Astfel, la următoarele vizite, restabilirea acestor setări nu va mai fi necesară. Prin ștergerea sau blocarea modulelor cookies, ori de câte ori revizitați un site Internet, este posibil să vi se solicite unele operațiuni de setare a modului de afișare a conținutului. Mai multe detalii despre modulele cookies, sunt prezentate la cap. K.

5. Dreptul la portabilitatea datelor. Atunci când datele personale au fost furnizate de o persoană fizică într-un  format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pentru a fi prelucrate de ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB, persoana fizică vizată prin acest tip de prelucrare, are dreptul, în cazurile prevăzute de art. 20 din GDPR, de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEB.

 1. Dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 2. Dreptul de a depune o plângerela Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, atunci când o persoană fizică vizată prin prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC NUME FIRMA SRL consideră că i-au fost încălcate drepturile sale.Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la tel. +40.318.059.211, email anspdcp@dataprotection.ro sau prin intermediul site-ului www.dataprotection.ro.
 3. Dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, atunci persoanele vizate audreptul să știeși care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații.

Exercitarea oricăruia din drepturile enumerate la pct. a.-i., se poate face prin adresarea unei solicitări utilizând datele de contact prezentate la pct. A, sau utilizând informațiile de contact prezentate pe site-ul https://www.scoala-elementara.ro

          1.Modulele cookies.

Ce sunt cookies-urile? Ce este un cookies?

Modulelecookies sunt fișiere mici care sunt salvate pe computerul unui utilizator. Acestea sunt concepute pentru a stoca o cantitate infimă de date specifice unui anumit vizitator și site-ului web accesat de acesta, fiind accesibile atât persoanei care deține calculatorul în care s-au salvat automat aceste module, cât și site-ului web care a transmis acest fișier. Acest tip de prelucrare permite serverului să furnizeze o pagină web adaptată unui anumit utilizator sau, poate chiar să transmită informații de la o vizită pe un site către un alt site similar, cu același proprietar.

Sunt activate cookies-urile în browser-ul meu?

Pentru a verifica dacă browserul dvs. este configurat să permită fișiere cookies, va trebui să căutați în opțiunile de setări ale browser-ului, secțiunea dedicată acestor module, de regulă aflată sub titlul „opțiuni de confidențialitate și securitate”. Tot în această secțiune veți găsi informații despre activarea sau dezactivarea modulelor cookies, ștergerea modulelor cookies. Puteți, de asemenea și vizualiza conținutul acestor fișiere.

Ce date se găsesc într-unmodulCookies?

Fiecare fișier de tip cookies este în realitate un mic tabel care conține perechi de valori (cheie, date) – de exemplu (nume, John) (nume, Smith). Odată ce fișierul cookies a fost citit de codul de pe serverul sau computerul client, datele pot fi preluate și utilizate pentru a personaliza pagina web în mod corespunzător.

Când sunt create cookies-urile?

Scrierea datelor către un modul cookies se face, de obicei, atunci când sunt transmise informații către site-ul web accesat – de exemplu, după ce apăsați un buton tip ‘submit’ (trimite), pagina de tratare a datelor ar putea fi utilizată pentru stocarea valorilor într-un cookies. Dacă utilizatorul a ales să dezactiveze modulele cookies, operația de scriere va eșua și vizitele ulterioare care ar putea extrage informațiile transmise deja, din modulele cookies, fie vor funcționa conform algoritmului prestabilit pentru vizitatori noi, fie vor solicita utilizatorului să reintroducă informațiile care ar fi fost stocate în cookies .

De ce sunt folosite cookies-urile?

Fișierele cookies sunt o modalitate convenabilă de a asocia informații privind modul de utilizare al unui site, fără a fi nevoie să fie stocate în cadrul acestuia, cantități masive de date privind fiecare vizitator. În plus, stocarea datelor pe server fără utilizarea cookies-urilor ar impune ca recunoașterea fiecărui utilizator să se facă numai prin autentificarea acestora, pe bază de nume de utilizator și parolă. Nu în ultimul rând, prin utilizarea modulelor cookies, este redusă cantitatea de date cu caracter personal prelucrate în sistemele proprii ale operatorilor, dat fiind faptul că un modul cookies se salvează în sistemul informatic deținut de persoana fizică vizată prin acest tip de prelucrare.

Care este durata de prelucrare a unui cookies?

Termenul de expirare a unui modul cookies poate fi setat când se creează cookies-ul. Implicit, cookies-ul este „distrus” când fereastra browserului este închisă, dar poate fi conceput să persiste pentru o perioadă de timp ulterioară accesării unui site.

Cine poate accesa modulele cookies?

Atunci când se creează un cookies, este posibil să se controleze vizibilitatea acestuia prin setarea domeniului principal al site-ului care îl utilizează. Apoi, acest fișier va fi accesibil oricărui site care aparține acestui domeniu. De exemplu, domeniul ar putea fi setat la “numedomeniuprincipal.ro”, iar cookies-ul va fi disponibil pentru site-urile din “numedomeniuprincipal.ro” sau “xyz.numedomeniuprincipal.ro” sau “numedomeniuprincipal.ro”. Acest lucru ar putea fi folosit pentru a permite paginilor conexe să “comunice” între ele.

Cât de sigure sunt modulele cookies-urile?

Există multe îngrijorări cu privire la intimitatea și securitatea pe internet. Fișierele cookies nu constituie, în sine, o amenințare la adresa confidențialității, deoarece acestea pot fi utilizate numai pentru a stoca informații pe care utilizatorul le-a oferit voluntar sau pe care le are deja serverul web. Deși este posibil ca aceste informații să poată fi puse la dispoziția anumitor site-uri terțe, acest lucru nu reprezintă riscuri suplimentare celor specifice stocării datelor într-o bază de date centrală. Dacă sunteți preocupat de faptul că informațiile pe care le furnizați unui server web nu vor fi tratate ca fiind confidențiale, atunci ar trebui să întrebați dacă într-adevăr trebuie să furnizați aceste informații, sau deloc.

Ce sunt cookies-urile de urmărire?

Unele site-uri web comerciale includ materiale publicitare încorporate care sunt difuzate de un site terț și este posibil ca astfel de anunțuri să stocheze un cookies pentru site-ul respectiv. În acest cookies vor fi stocate informații care ar putea include numele site-ului, anumite produse vizitate, paginile vizitate etc. Când utilizatorul vizitează mai târziu un alt site care conține un anunț similar încorporat de pe același site terț, agentul de publicitate va putea să citească modulul cookies și să îl folosească pentru a determina unele informații despre istoricul navigării utilizatorului. Acest lucru permite editorilor să difuzeze anunțuri direcționate în interesul unui utilizator, astfel încât, în teorie, să aibă o șansă mai mare de a fi relevante pentru utilizator. Cu toate acestea, mulți oameni văd astfel de “cookies-uri de urmărire” ca o invazie a confidențialității, deoarece permit unui agent de publicitate să construiască profiluri de utilizatori fără consimțământul sau cunoștințele lor.